The Absurdity of Wisdom

November 30, 1998

Bible Text: Ecclesiastes 7 |

Series:

A series on Ecclesiastes